Kontakta oss


Edvard Wiberg
Kursledare
edvard.wiberg@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

K U R S T I D E R
Läsår 2022-2023

Hösttermin
22 augusti - 21 december 2022

Vårtermin
9 januari - 2 juni 2023

Kursupplägg

Halvfart

Kursen bedrivs på halvfart. Det betyder att du i genomsnitt ägnar 20 timmar i veckan till studier. Då kursen går på halvfart kan du med fördel ha ett arbete vid sidan av dina studier eller komplettera denna kurs med andra studier på halvfart. En del kursdeltagare har även gått kursen som en del av sin anställning, ofta i en idéburen organisation.

Veckorytm

Studierna följer normalt en veckorytm som innebär att måndagar 08.30-16.00 är schemalagda för undervisning och workshops. Övrig studietid ägnar du åt idé- och projektutveckling, läsning av kurslitteratur och studiearbete. Dessutom får du personlig coaching vid avtalade tider. Kursen ger tydliga studieinstruktioner och du skriver en självreflekterande journal varje vecka. Självstudierna relaterar både till kurslitteratur och till utvecklingen av din egen projektidé.

Coaching

På utbildningen får du regelbunden coaching av kursledare månadsvis för att få stöd i att förverkliga din idé. Coaching har till syfte att hjälpa dig som deltagare till fler perspektiv och att ge dig verktyg för att förbättra din idé. I huvudsak sker coaching via videomöten.

Möjliggörare

För att du ska se din idé förverkligas behövs många människor till hjälp och stöd, mer än du tror. Därför utgår denna utbildning ifrån att du har en möjliggörare som följer dig på din resa som du träffar regelbundet för att samtala kring din projektidé. Har du ingen person i din närhet som kan vara möjliggörare vid kursstart så arbetar vi tillsammans fram en god lösning som passar dig. En möjliggörare:

  • Är förankrad eller har en tydlig koppling till det sammanhang vari du vill förverkliga din idé.
  • Tror på dig som kursdeltagare och din idé.
  • Är en resurs och ett bollplank vid förverkligande så att du som deltagare inte står själv. 
  • Ser till att det sammanhang du kommer ifrån tar tillvara kunskapen utbildningen ger. 
  • Är närvarande och tillgänglig för att skapa bättre förutsättningar för dig och godare chanser för din idé att möjliggöras. 

Närvaro och terminstider med fem gemensamma utbildningstillfällen 

 Som distansstudent är du med live på webbaserade lektioner och workshops. Läser du med studiegruppen i Jönköping är du på plats i Pingstkyrkans lokaler. Vid fem tillfällen under året har vi gemensamma utbildningstillfällen där alla deltagare träffas fysiskt. Särskilt fokus ligger då på att applicera olika tillvägagångssätt inom socialt entreprenörskap och gemensamt med kursledare och andra studerande utveckla sina idéer och projekt. Ofta sker detta även i anslutning med deltagande i konferenser eller studiebesök hos aktörer inom socialt entreprenörskap.

Preliminär planering för dessa fem fysiska utbildningsträffar:
21-22 augusti, Nimbus Öckerö, uppstartsdygn för kursen (övernattning)
Oktober, Göteborg + konferens Stora sociala företagsdagen (övernattning, dagar ej klart)
9-10 januari, Jönköping + studiebesök (övernattning)
April, Jönköping, presentation/pitch av projektidéer (dag ej klart)
29-30 maj, Malmö, avslutning + studiebesök (övernattning)

Hösttermin: 22 augusti - 21 december 2022
Vårtermin: 9 januari - 2 juni 2023

Räddningsmissionen

En samverkande part i kursen är Räddningsmissionen. Räddningsmissionen är en ideell förening med säte i Göteborg som bedriver socialt arbete på kristen grund. Huvudmännen för organisationen är ett 30-tal församlingar i Göteborg med omnejd. Räddningsmissionen arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för både enskilda individer som samhället i stort. Idag driver man en lång rad verksamheter såsom öppna mötesplatser för socialt utsatta, LSS-boende för personer med psykiska funktionshinder, daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionsvariationer, verksamheter för barn i riskzon och matbutik som säljer matsvinn till personer i ekonomisk fattigdom. Räddningsmissionen är en innovativ aktör i skärningspunkten mellan kyrka, offentlig sektor och näringsliv och drivs av visionen att varje människa är värd ett värdigt liv.

NOTISER

My Website


Röster om kursen 

Läs vad deltagare och lärare säger om kursen Socialt Entreprenörskap här.


Prasso - Nätverket för diakonalt samhällsengageman 

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.